Ochrana osobních údajů

Velice si vážíme vaší důvěry, uživatelů našich stránek i našich obchodních partnerů, a proto klademe důraz na ochranu osobních údajů při jejich zpracování v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

V tomto dokumentu vás chceme informovat o zpracování vašich osobních údajů, ke kterému dochází při návštěvě webových stránek společnosti Stavebniny DEK (www.skupina-dek.cz). Prosíme vás o přečtení směrnice o ochraně osobních údajů, abyste měli jistotu, že je vám zcela srozumitelná. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy ohledně této směrnice, kontaktuje nás na této emailové adrese: info@dek.cz.

Úvodní ustanovení

Tento dokument shrnuje zásady nakládání s osobními údaji (dále jen „směrnice“), k jejichž zpracování dochází společností Stavebniny DEK a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice, 108 00, IČ: 03748600.

Dokument popisuje, jakým způsobem společnost Stavebniny DEK shromažďuje, sdílí nebo jiným způsobem zpracovává informace uživatelů (dále jen „uživatel“) svých webových stránek www.skupina-dek.cz, ale i obchodních partnerů (dále jen „zákazník“), kteří využívají služeb Stavebnin DEK. Uvedené zásady nakládání s osobními údaji se však nevztahují na informace, které zpracovávají sami zákazníci Stavebnin DEK s využitím služeb této společnosti.

Stavebniny DEK jsou správcem a zpracovatelem osobních údajů svých zákazníků, kteří je poskytují při využívání služeb. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na adrese info@dek.cz.

Zpracování osobních údajů

Stavebniny DEK zpracovávají osobní údaje získané na základě používání webových stránek www.skupina-dek.cz prostřednictvím souborů Cookies. Pro přesnější cílení reklamních kampaní a vylepšování svých webových stránek využívají Stavebniny DEK informace o uživateli, například o jeho chování na webových stránkách (na co konkrétně kliká, zda vyplňuje dostupné formuláře atp.). Tyto údaje se získávají automatizovaně prostřednictvím nástrojů webu DEK a.s. a dalších níže uvedených zpracovatelů dat. Pokud máte na svém zařízení povoleno ukládání souborů Cookies, jsou osobní údaje získávány i jejich prostřednictvím. Více informací o souborech Cookies, které web DEK a.s. používá, naleznete zde.

Web DEK a.s. zpracovává také data ze sociálních sítí. Na webové stránce www.skupina-dek.cz se tedy využívají také možnosti hodnocení a sdílení s pomocí sociálních sítí (Facebook, Google, LinkedIn a další). Pokud tuto možnost použijete, umožníte Stavebninám DEK přístup k veřejným informacím na vašem profilu v dané sociální síti. Součástí veřejného profilu na sociálních sítích může být vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, údaje o věku či pohlaví a další veřejné informace, které se odvíjejí dle vašeho uživatelského nastavení.

Stavebniny DEK však zpracovávají zejména ty údaje, které uvádíte při vyplňování kontaktního formuláře, při přihlašování k odběru newsletterů nebo při vytváření zákaznického účtu. Některé osobní údaje jsou nezbytné (jméno a příjmení, e-mailová adresa, odvětví) a slouží pro základní identifikaci vás jako uživatele. Konkrétní údaje, které Stavebniny DEK zpracovávají, jsou následující:

 • jméno a příjmení
 • odvětví / obchodní firma
 • sídlo (ulice, č. p./č. o., město, PSČ, stát, IČ, DIČ)
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • zájmy uživatele
 • chování uživatele na webových stránkách www.skupina-dek.cz, ve službách Google, Seznam.cz a Facebook.com

Zpracování osobních údajů u dětí

Stavebniny DEK vědomě nesbírají informace o dětech mladších 16 let, děti do 16 let věku pak naše služby nemohou používat. Pokud se dozvíte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje v rozporu s uvedenými zásadami, můžete nás na to upozornit na adrese info@dek.cz.

Účely, ke kterým budou údaje použity

Stavebniny DEK osobní údaje zpracovávají výhradně k těm účelům, pro které byly shromážděny, a na základě oprávněného zájmu, právní povinnosti, plnění smlouvy nebo uděleného souhlasu. Osobní údaje jsou pak zpracovávány pro různé účely, zejména pro:

 • komunikaci se stávajícími zákazníky, včetně zasílání informací o aktuálních službách, aktualizaci obchodních podmínek a pro marketingové a propagační účely,
 • zaslání odpovědi na dotaz uživatelů internetových stránek,
 • analytiku návštěvnosti webových stránek za účelem zlepšení nabídky a poskytovaných služeb,
 • marketingové oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu nebo vyplněním formuláře uživatelem na stránkách DEK a.s.,
 • cílení potenciálních zákazníků formou online reklamy (viz Cookies).

Zpracovatelé, kteří mají přístup k údajům

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména společností Stavebniny DEK, jejími zaměstnanci vázanými mlčenlivostí, a v souvislosti s plněním a realizací uzavřených smluv a objednávek jsou zpracovávány dodavateli společnosti.

Stavebniny DEK mohou využívat pro zpracování osobních údajů také tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro uvedené účely a způsobem, který Stavebniny DEK určí, a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění nám poskytovaných služeb.

Stavebniny DEK jako zpracovatele využívají:

 • Tým zákaznického centra a marketingu Stavebnin DEK (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing, sledování transakčních údajů zákazníků).
 • Příslušní oblastní zástupci na pobočkách (nástroje pro on-line marketing a personalizované oslovování nových nebo stávajících zákazníků).
 • Tým back-office pro zpracovávání nabídek na příslušné typy zboží (nástroje pro on-line marketing a personalizované oslovování nových nebo stávajících zákazníků).
 • Příslušní produktový manažeři (nástroje pro on-line marketing a vytváření efektivnějších a personalizovaných nabídek pro stávající a nové zákazníky).

Stavebniny DEK mohou osobní údaje uživatelů svých webových stránek předat i jiným zpracovatelům, ovšem pouze v odůvodněných případech.

Jedná se o tyto zpracovatele:

 • zpracovatele osobních údajů dle pokynů Stavebnin DEK i v oblasti kontaktu s veřejností, správy elektronických dat nebo vedení účetnictví,
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje právní předpis,
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, při níž je poskytnutí osobních údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Po jakou dobu budou osobní údaje uchovány

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění účelů uvedených níže a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro vědecké účely a pro účely archivnictví.

Základní lhůty pro zpracování osobních údajů

Stavebniny DEK zpracovávají osobní údaje svých zákazníků a uživatelů až do zrušení jejich registrace. Údaje o kontaktních osobách zákazníků jsou zpracovávány po celou dobu trvání obchodního vztahu.

V případě zákazníků služeb jsou Stavebniny DEK oprávněny zpracovávat jejich základní osobní, identifikační a kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se Stavebninami DEK, a to po dobu 3 let ode dne ukončení poslední smlouvy.

Faktury vystavené Stavebninami DEK jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Pro nutnost doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou archivovány také smlouvy, a to po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy.

Osobní údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu, tedy i po dobu, po kterou povolíte jejich ukládání v rámci nastavení Cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování osobních údajů může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu Cookies.

Obchodní a marketingová oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu jsou zasílána do doby odvolání souhlasu nebo do doby odhlášení jejich odběru.

Odvolání souhlasu

Kdykoliv se můžete rozhodnout pro zrušení odběru jakýchkoliv marketingových a obchodních sdělení, a to konkrétně:

 • udělení souhlasu k zasílání newsletterových kampaní, lze odvolat v každém komerčním hromadném sdělení v nejspodnější části jednotlivých e-mailů, kde je k odhlášení uveden příslušný popis i odkaz.
 • zaslání žádosti na info@dek.cz.
 • Cílení reklamy (Cookies) můžete zakázat změnou přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných Cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací najdete na stránce o použití souborů Cookies.

Způsoby zpracování a úschova osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uschovávány:

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím výpočetního hardware a software
 • v písemné podobě

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v případě, že je identifikovatelnou fyzickou nebo právnickou osobou a prokáže svoji totožnost, tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnují právo získat od Stavebnin DEK:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů,
 • právo na potvrzení o zpracování osobních údajů bude možné uplatnit písemně na adresu sídla Stavebniny DEK a.s.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Stavebniny DEK zpracovávají. Stavebniny DEK opravu provedou bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Stavebniny DEK neprokáží oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adresu sídla Stavebniny DEK a.s.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů nebo důvody jejich zpracování či pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Stavebniny DEK a.s.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budou Stavebniny DEK informovat jednotlivé příjemce s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Stavebniny DEK o předání těchto údajů jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Stavebnin DEK.

V případě, že Stavebniny DEK neprokáží, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Stavebniny DEK a.s.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely a za účelem marketingového oslovení je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, písemnou formou, nebo elektronicky za využití příslušného formuláře.

Zpracování osobních údajů z Cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Stavebniny DEK uvádějí, že neprovádějí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Subjekt údajů má vedle práva podat námitky proti zpracování u Stavebnin DEK také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

Stavebniny DEK a.s. se zavazují chránit osobní údaje i jiné informace o svých zákaznících a uživatelích jejich služeb. K tomu používá řadu bezpečnostních technologií a opatření určených k ochraně informací před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Opatření, která používá, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zneužití osobních údajů. Je důležité připomenout, že na internetu nelze nikdy zaručit 100% jistotu.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze pověřené osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto zásadách, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Kontakt

Pokud máte dotazy ohledně uvedených zásad ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@dek.cz.

Správcem Vašich osobních údajů jsou Stavebniny DEK a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice, 108 00, IČ: 03748600.

Uvedené informace jsou v platnosti od 1. 1. 2019.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je DEK a.s. IČ: 27636801, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, info@dek.cz.Velice si vážíme vaší důvěry, uživatelů našich stránek i našich obchodních partnerů, a proto klademe důraz na ochranu osobních údajů při jejich zpracování v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

V tomto dokumentu vás chceme informovat o zpracování vašich osobních údajů, ke kterému dochází při návštěvě webových stránek společnosti Stavebniny DEK (www.skupina-dek.cz). Prosíme vás o přečtení směrnice o ochraně osobních údajů, abyste měli jistotu, že je vám zcela srozumitelná. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy ohledně této směrnice, kontaktuje nás na této emailové adrese: info@dek.cz.